Google Endoplaza


Bestel- en betalingsinformatie:


Levering vindt plaats na betaling. Hierdoor wordt voorkomen dat er op uw naam "spook"orders worden besteld.

Betalingsmogelijkheden:

iDEAL:

Internet betalingsmogelijkheid van diverse banken. (oa. ABNAMRO, ING, Postbank en Rabobank)
Voordeel: uw bestelling wordt direct verwerkt zonder betalingskosten. (Kleine orderkosten (tot en met 150,00) uitgezonderd).

Rembours:

Maximaal bedrag totale order 2275,00. Kosten 10,00. (Het bedrag wordt bij levering met de pakketdienst afgerekend).

Bancaire overboeking:

Uw bestelling wordt verwerkt na binnenkomst van uw betaling.Artikel 1: Algemeen

(1) In deze voorwaarden wordt Endoplaza V.O.F., gevestigd te Hoogezand aangeduid als Endoplaza. (2) Op alle aanbiedingen van Endoplaza zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op website van Endoplaza (www.endoplaza.nl). (3) De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Endoplaza.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

(1) De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van Endoplaza op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via een orderbevestiging per e-mail. (2) Endoplaza heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 3: Offertes

(1) De prijsvermeldingen van Endoplaza zijn geen offerte. (2) Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven. (3) Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 4: Aanbiedingen

(1) Alle op de website van Endoplaza vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan. (2) Endoplaza behoudt zich het recht voor prijswijzingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Prijzen

(1) Alle prijzen van Endoplaza zijn exclusief BTW. (2) Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van Endoplaza onder voorbehoud van type op drukfouten. Endoplaza heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is. (3) De producten van Endoplaza worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Artikel 6: Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 7: Betaling

(1) Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden onder rembours, via iDEAL of via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt. (2) Voor het geval dat Endoplaza een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. (3) Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Endoplaza verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend. (4) Endoplaza is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Endoplaza hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de incassokosten in rekening te brengen. (5) In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8: Verzending

(1) De producten reizen voor risico van Endoplaza. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. (2) De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken daarvan worden de producten door GLS opgeslagen. (3) Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Endoplaza.

Artikel 9: Levering

(1) Bij betaling onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van de goederen doorgaans binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdracht. Bij vooruitbetaling gelden dezelfde termijnen als bij rembours echter geldt hier niet de opdrachtdatum als uitgangspunt, maar de ontvangstdatum van de betaling. Mocht de levertijd de twee dagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging. (2) De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. (3) Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Endoplaza.

Artikel 10: Garantie

(1) Endoplaza staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. (2) Endoplaza hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten. (3) Op verbruiksproducten geeft Endoplaza geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. (4) De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd. B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Endoplaza zijn verricht. C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen. D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. E: indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires. F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten door Endoplaza wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking

(1) Endoplaza aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel, systeem of software. (2) Endoplaza is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Artikel 13: Overmacht

(1) Indien Endoplaza door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. (2) Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelik te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. (3) In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige vergoeding. (4) Endoplaza zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14: Ontbinding

(1) Indien de koper zijn verplichtingen jegens Endoplaza niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op een andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Endoplaza te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder daartoe enige ingebrekestelling is vereist. (2) In gevallen onder 1 genoemd, heeft Endoplaza het recht, zonder ingebrekestelling, haarzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. (3) Endoplaza is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen alsmede de geleverde producten terug te nemen. (4) In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Endoplaza schriftelijk verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. (5) De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen. (6) In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door Endoplaza verrichte prestaties en heeft Endoplaza onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 15: Arbitrage

Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Endoplaza zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.Endoplaza
©2005 Endoplaza.nl  |  Deze pagina kunt u het best bekijken bij een resolutie van tenminste 1024 bij 768 pixels  |  Laatst bijgewerkt op 21 november 2006